Generelle vilkår 31.01.2024


Disse generelle vilkårene (“Vilkårene”) gjelder for tjenester ytet av DIGITECH AS (“Leverandøren”) og inneholderviktig informasjon om Kundens og Brukerens juridiske rettigheter og plikter.

Anvendelse av vilkårene

Ved å gå inn på Nettstedet og/eller bruke Tjenestene, godtar Kunden og hver Bruker automatisk Vilkårene ogbekrefter at de forstår at: Vilkårene etablerer en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Leverandøren og pålegger bindendeforpliktelser på hver Bruker.

 • Vilkårene og bekrefter at de forstår at: Vilkårene etablerer en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Leverandøren og pålegger bindende forpliktelser på hver Bruker.
 • Hver bruker bør lese Vilkårene nøye før de bruker Tjenestene

Leverandøren kan endre Vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn og følgende gjelder:

 • endringer i Vilkårene trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Nettstedet;
 • endringer av datoen på Vilkårene indikerer at Vilkårene er oppdatert;
 • Leverandøren vil kun sende en separat skriftlig melding til Kunden i den grad Leverandøren anser endringen å være såpass vesentlig at informasjon bør gis.

Definisjoner

"Abonnement": Kundens abonnement på Tjenestene.

"Abonnementsperioden": hvert Abonnement gjelder for en innledende tidsbestemt periode, og fornyes deretter som angitt i disse Vilkårene.

"Bruker": person(en)(er) som er autorisert til å få tilgang til Nettstedet og Plattformen, samt bruke Tjenestene på vegne av Kunden.

"Kunde": den juridiske enheten som vil bruke Tjenestene og er registrert som en Kunde når Abonnementet opprettes.

"Nettstedet": https://digitech.no.

"Plattformen": den delen av Nettstedet som kun kan benyttes av Kunder med gyldig Abonnement.

"Tjenestene": tilgang til å bruke prosjektstyringsverktøyet Digitech tilgjengelig på Nettstedet og Plattformen, og applikasjonene, verktøyene og funksjonene både det som er utenfor og innenfor innlogging.

Kunden og brukerne

Kunden må være en virksomhet og ikke enkeltperson. Ingen forbrukerbeskyttelse er tilgjengelig for Kunden eller noen Bruker.

Personen som inngår Abonnementet:

 • forplikter Kunden til en juridisk bindende forpliktelse; og
 • bekrefter at de har nødvendige fullmakter til å abonnere på disse Vilkår og bruke Tjenestene i Kundens virksomhet.

Alle som bruker Nettstedet, Plattformen og Tjenestene bekrefter at:

 • de er myndig;
 • de bruker Nettstedet, Plattformen og Tjenestene kun til interne formål; og
 • de forplikter seg til ikke å selge, distribuere, tildele, overføre, lisensiere eller på annen måte utnytte hele eller deler av Nettstedet, Plattformen eller Tjenestene kommersielt.

Abonnement varighet og oppsigelse

Tilgang til Tjenestene tilbys som et løpende abonnementet som gjelder for 12-månedlige Abonnementsperioder.

Abonnementet kan sies opp når som helst, med virkning fra og med utløpet av den gjeldende Abonnementsperioden.

Bruk av tjenestene og plattformen

Tjenestene vil bli gjort tilgjengelig for Kunden som en tjeneste levert via internett (Software as a Service/SaaS) når betalingen for den første Abonnementsperioden er mottatt av Leverandøren.

Tjenestene og Plattformen skal benyttes i samsvar med disse Vilkårene:

 • Leverandøren forbeholder seg retten til å gjennomføre undersøkelser som er rimelig og nødvendig for å sikre seg at Tjenestene benyttes i samsvar med Vilkårene.
 • Informasjon Leverandøren blir gjort kjent med gjennom slike undersøkelser skal behandles strengt konfidensielt og kun deles i det omfang det er strengt nødvendig av hensyn til undersøkelsens formål.
 • Leverandøren har rett til å nekte, fryse eller kansellere et Abonnement og/eller sperre adgang til Plattformen dersom det mistenkes at Kunden eller Brukerne har opptrådt i strid med Vilkårene.

Priser

Prisen for Tjenestene avtales individuelt mellom Leverandøren og Kunden.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre prisen med skriftlig varsel med virkning fra neste Abonnementsperiode.

Eventuell support eller annen bistand som faller utenfor omfanget til Tjenestene som beskrevet, avtales og faktureres særskilt.

Betalingsbetingelser

Fakturering skjer forskuddsvis med 14 dagers betalingsfrist fra fakturadato.

Ved forsinket betaling kan Leverandøren stenge tilgangen til Plattformen med umiddelbar virkning inntil betaling i sin helhet har funnet sted. I tillegg kan Leverandøren kreve forsinkelsesrenter. Kunden er ikke fritatt ansvar for å betale for Abonnementet. Leverandøren har da rett til å innkreve betaling på annen måte.

Prøveperiode

For at Kunden skal få et godt innblikk i hvordan Tjenestene fungerer før Abonnementet blir bindende, tilbyr Leverandøren en 1 måned gratis prøveperiode.

Betalingskortet blir ikke belastet og/eller faktura blir ikke sendt før prøveperioden er utløpt.

Abonnementet blir automatisk bindende ved utløpet av prøveperioden med mindre Kunden sier opp Abonnementet ved å gi Leverandøren melding om dette innen utløpet av prøveperioden.

Meldingen sendes til support@digitech.no.

Kundeservice

Leverandøren ønsker at alle Kunder og Brukerne skal være fornøyde med Tjenestene og tilbyr følgende Kundesupport:

Leverandøren garanterer ikke noen responstid på spørsmål, eller at spørsmål kan besvares.

Underlevrandører

Leverandøren kan når som helst bruke konsulenter og/eller andre selskaper som underleverandører til å levere hele eller deler av Tjenestene og har ingen forpliktelse til å varsle Kunden eller Brukerne. Verken Kunden eller Brukerne har noe direkte kontraktsforhold med, eller rettigheter i forhold til, slike underleverandører.

Tjenestene selges «som de er»

Tjenestene selges "som de er" uten noen type garantier.

Kunden og/eller Brukeren må selv vurdere om Tjenestene og/eller den informasjon, svar eller anbefalinger de får gjennom Tjenestene passer for deres behov.

Tjenestene vil kunne endres etter Leverandørens eget skjønn.

Plattformen leveres «som den er tilgjengelig»

Plattformen leveres "som den er tilgjengelig" uten noen type garantier:

 • Tjenestene kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av omstendigheter både innenfor Leverandørens kontroll, slik som rutinemessig vedlikehold, og utenfor Leverandørens kontroll, slik som nedetid på noen av programvaretjenestene som brukes til å levere Tjenestene.
 • i den grad det er praktisk mulig, vil Leverandøren gi informasjon om utilgjengelighet på forhånd.

Ved å bruke Tjenestene, erkjenner Kunden og hver Bruker at Tjenestene kan være (ikke uttømmende):

 • avbrutt eller forsinket;
 • utilgjengelig til enhver tid eller på ethvert sted;
 • berørt av feil eller mangler, som kanskje ikke kan rettes; og/eller
 • påvirket av virus eller andre skadelige komponenter,

og at Leverandøren har ikke noe ansvar for slike hendelser eller konsekvensene av disse.

Eierrettigheter

Et Abonnement gir Kunden og hver Bruker, en begrenset bruksrett som angitt i disse Vilkårene.

Leverandøren har alle opphavs- og andre immaterielle rettigheter tilknyttet til Nettstedet, Plattformen, Tjenestene og innholdet, inkludert all videreutvikling. Dette betyr blant annet at:

 • hverken Abonnement eller bruk av Tjenestene gir Kunden eller noen Bruker noen immaterielle eller andre rettigheter til Tjenestene, Plattformen, Nettstedet, Leverandørens logo eller varemerker (registrerte eller ikke) eller noe annet som tilhører Leverandøren;
 • ingen rettigheter gis til Kunden eller Brukerne bortsett fra retten til å bruke Plattformen, Nettstedet og Tjenestene på disse Vilkårene;
 • verken Kunden eller Brukerne kan kopiere, reprodusere, distribuere, modifisere, demontere, dekompilere ("reverse engineer"), lage konkurrerende verk fra, lisensiere, selge og/eller videreselge hele eller deler av Nettstedet. Plattformen eller Tjenestene (eller noe innhold derfra) eller på noen annen måte råde over dem for å utvikle eller tilby et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med Tjenestene eller for andre formål; og
 • Leverandørens varemerker, navn, logo og/eller andre egenskaper kan ikke brukes i forbindelse med andre produkter eller tjenester.

Hvis Leverandøren mottar noen tilbakemeldinger fra kunder eller brukere (enten på forespørsel eller uoppfordret) med hensyn til Nettstedet, Plattformen eller Tjenestene, står Leverandøren fri til å bruke, distribuere eller publisere tilbakemeldingen etter eget ønske uten å måtte be om samtykke fra, varsle eller betale noe til Kunden.

Kundens erstatningsplikt

Skulle det bli fremsatt et krav mot Leverandøren fra noen av Kundens tredjeparter med hensyn til Kundenes bruk av Nettstedet, Plattformen eller Tjenestene, samtykker Kunden til å holde Leverandøren skadesløs.

Ansvarsbegrensning

 • "Som de er"/"som den er tilgjengelig" kjøp innebærer at dersom Kunden eller Bruker opplever feil eller mangler med Plattformen eller Tjenestene har de ikke rett på å reklamere, heve Abonnementet eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følge av preseptorisk lovgivning.
 • Bruk av Tjenestene foregår på Kundens og hver Brukers egen risiko. Leverandøren påtar seg intet ansvar for Kundens eller Brukers bruk av Nettstedet, Plattformen eller Tjenestene.
 • Leverandøren garanterer heller ikke at Tjenestene ikke innebærer overtredelse av andres rettigheter.
 • Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte eller tilfeldig tap eller skade ved/som følge av bruk av Nettstedet, Plattformen eller Tjenestene. Som indirekte eller tilfeldig tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap av kunder, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap eller korrupsjon av data og krav fra tredjepart.
 • Ved eventuelt ansvar, er Leverandørens totale ansvar begrenset som følger:

(a) ansvar dekker kun Kundens dokumenterte økonomiske tap; og

(b) Leverandøren kan ikke bli ansvarlig overfor Kunden for et beløp større enn prisen (ex MVA) som Kunden har betalt i løpet av de siste tre månedene før kravet oppstår.

Personopplysninger og personvernerklæring

 • Kunden skal overholde gjeldende personvernlovgivning og innhente nødvendige tillatelser og samtykker som er påkrevd for opplasting, lagring og bruk av data i forbindelse med Tjenestene.
 • Ved å bruke Tjenestene godtar Kunden og hver Bruker å motta elektronisk kommunikasjon som er relevant for bruk av Plattformen og Tjenestene, enten på Plattformen og/eller Nettstedet og/eller via e-post.
 • Leverandøren vil behandle personopplysninger som beskrevet i sin personvernerklæring som finnes https://digitech.no/personvern.
 • I den grad Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med levering av Tjenestene, skal Partene inngå en skriftlig databehandleravtale.
 • Dersom en Kunde eller Bruker ikke er enig i hvordan personopplysninger behandles av Leverandøren, kan en klage sendes til Datatilsynet, e-post: postkasse@datatilsynet.no, tlf.: 22 39 69 00 (www.datatilsynet.no).

Lovvalg og tvisteløsning

Partene skal bestrebe seg på å løse eventuelle konflikter eller uenigheter gjennom forhandlinger.

Tvister som måtte oppstå og som ikke løses gjennom forhandlinger innen rimelig tid (ikke mer enn 60 dager) skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.